รายชื่อพระสังฆาธิการ ตำแหน่ง วัด โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ อีเมล
พระครูอนุกูลศาสนกิจ ฐานิโก จอ.พระนครศรีอยุธยา ศาลาปูน ๐-๓๕๒๔-๕๖๒๖ ๐๘-๑๒๕๙-๖๕๘๓  
พระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอฯ ราชประดิษฐาน ๐-๓๕๒๕-๒๕๙๔ ๐๘-๑๘๖๗-๒๖๔๙ watrat_ay@hotmail.com
พระครูปริยัติสุกิจ รองเจ้าคณะอำเภอฯ สุวรรณดาราราม ๐-๓๕๒๔-๒๔๔๙
พระครูสุทธิปัญญาโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอฯ ท่าการ้อง ๐-๓๕๘๐-๑๓๙๙ ๐๘-๑๙๙๑-๑๖๔๕  
พระครูสังฆรักษ์ณรงค์ศักดิ์ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอฯ สุวรรณดาราราม ๐-๓๕๒๑-๐๕๓๘ ๐๘-๕๑๘๙-๗๗๕๙
พระมหาชุมพล ถิรธมฺโม เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอฯ พนัญเชิงวรวิหาร ๐-๓๕๒๔-๑๗๐๘ ๐๘-๔๗๗๖-๖๘๓๘  
เจ้าอธิการอุทัย อตฺถกาโม จต.ท่าวาสุกรี เขต ๑ กุฎีทอง ๐-๓๕๒๕-๑๙๒๙ ๐๘-๖๑๓๔-๙๓๑๖
พระครูวิบูลอาจารพิพัฒน์ รก.จต.ท่าวาสุกรี เขต ๒ สามวิหาร ๐-๓๕๒๕-๒๓๖๑ ๐๘-๑๙๙๑-๖๐๐๔
พระพิศาลวิหารกิจ จต.ท่าวาสุกรี เขต ๓ หน้าพระเมรุฯ ๐-๓๕๒๕-๒๗๖๘ ๐๘-๑๘๒๘๕๐๕๐
พระครูปลัดชัยวัฒน์ จต.เกาะเรียน ช่างทอง ๐-๓๕๒๔-๔๖๗๒ ๐๘-๖๑๗๒-๐๖๑๔
พระครูโกศลธรรมโสภิต จต.วัดตูม หน้าพระเมรุฯ ๐-๓๕๒๕-๑๙๙๒ ๐๘-๙๘๐๔-๐๙๙๐
พระครูศรีปริยัติวรคุณ จต.หันตรา หันตรา ๐-๓๕๒๔-๔๕๓๑ ๐๘-๑๘๐๓-๖๗๔๑
พระครูพิจิตรกิจจาทร จต.สำเภาล่ม กลางปากกราน ๐-๓๕๒๔-๒๒๕๙ ๐๘-๑๘๕๒-๒๙๙๔
พระครูภาวนารัตนาภรณ์ รก.จต.ภูเขาทอง สำเภาล่ม   ๐๘-๙๔๑๐-๓๐๙๙
พระครูศรีปริยัตยานุยุต จต.บ้านใหม่ เกตุ ๐-๓๕๗๑-๓๑๑๕ ๐๘-๑๘๐๗-๓๖๔๓
พระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์ จต.หอรัตนไชย ราชประดิษฐาน ๐-๓๕๒๕-๒๕๙๔ ๐๘-๑๘๖๗-๒๖๔๙ watrat_ay@hotmail.com
พระครูเวฬุวันพัฒนาทร จต.สวนพริก ไผ่โสมนรินทร์ ๐-๓๕๓๒-๒๖๗๘ ๐๘-๑๒๕๑-๐๐๕๔  
พระครูวิบูลย์อาจารพิพัฒน์ รจต.ท่าวาสุกรี เขต ๒ สามวิหาร  
พระครูอาทรบุญวิสุทธิ์ รจต.หันตรา สมณโกฎฐาราม  
พระครูภาวนารัตนาภรณ์ รจต.ภูเขาทอง สำเภาล่ม   ๐๘-๙๔๑๐-๓๐๙๙  
พระธวัชชัย กิตฺติปญฺโ? เลข.จต.ท่าวาสุกรีเขต๑ ตึก      
พระปลัดวิเชียร ขนฺติกโร เลข.จต.ท่าวาสุกรีเขต๓ เชิงท่า ๐-๓๕๒๕-๒๐๗๓ ๐๘-๑๙๘๒-๔๔๗๖  
พระสราวุธ สราวุฑฺโฒ เลข.จต.เกาะเรียน ช่างทอง ๐-๓๕๒๔-๓๒๓๘ ๐๘-๕๙๔๐-๓๙๕๙  
พระมหาสำรอง ชยธมฺโม เลข.จต.วัดตูม ใหญ่ชัยมงคล ๐-๓๕๒๔-๒๖๔๐ ๐๘-๙๘๒๑-๕๑๕๐  
พระครูอาทรบุญวิสุทธิ์ เลข.จต.หันตรา สมณโกฎฐาราม   ๐๘-๑๘๘๙-๙๒๕๕  
พระสำราญ อรุโณ เลข.จต.สำเภาล่ม กลางปากกราน   ๐๘-๗๙๙๘-๔๘๔๖  
พระใบฎีกาทองย้อย อตฺตกาโม เลข.จต.บ้านใหม่ จันทร์ประเทศ ๐-๓๕๓๙-๘๖๙๙ ๐๘-๖๐๐๕-๓๕๐๙  
พระมหาสัญญา ปญฺญาทีโป เลข.จต.หอรัตนไชย พนมยงค์   ๐๘-๔๗๐๑-๑๐๔๒  
พระณัฐวุฒิ จิตฺตทนฺโต เลข.จต.สวนพริก ไผ่โสมนรินทร์ ๐-๓๕๘๘-๑๓๕๘ ๐๘-๖๙๙๓-๔๐๗๑