ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
การเดินทางสู่วัดพนัญเชิงวรวิหาร 3 ทาง

1. เดินทางโดยรถยนต์ไปตามถนนพหลโยธิน แยกเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สามแยกอำเภอวังน้อย ถนนสายโรจนะถึงเจดีย์ใหญ่วัดสามปลื้ม ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๑ เลี้ยวซ้ายไป

ตามถนน ผ่านวัดใหญ่ชัยมงคลแล่นเรื่อยไปจนถึงวัด

2. เดินทางโดยรถไฟไปยังสถานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อรถประจำทาง หรือรถรับจ้างเพื่อข้ามเรือที่สถานีตำรวจป้อมเพชร ซึ่งเรียกว่า ท่าข้ามวัดสุวรรณดาราราม – วัดพนัญเชิงฯ

3. เดินทางโดยเรือ มีเรือ ๓ สาย สายใต้และสายตะวันตก จะถึงวัดซึ่งอยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจป้อมเพชรก่อนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สายเหนือจะถึงตัวจังหวัดก่อนถึงวัด


เบอร์โทร
โทรสาร
อีเมล
สำนักงานกลางวัดพนัญเชิงวรวิหาร (กุฎิเจ้าอาวาส)
๐-๓๕๒๔-๓๘๖๗- ๘
๐-๓๕๒๔-๓๘๖๘
watphananchoeng@hotmail.com
 
 

สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระมหาเชิดชัย กตปุญฺโญ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปที่ ๒

๐๘-๑๒๘๖-๐๖๒๑

๐-๓๕๒๔-๑๗๐๘

๐-๓๕๒๓-๔๙๖๕
chirdchai2011@gmail.com
สำนักงานจัดการผลประโยชน์
๐-๓๕๒๔-๓๘๖๗
๐-๓๕๒๔-๓๘๖๘
 
 
หอพักสามเณร
๐-๓๕๒๔-๓๐๐๕
 
 
กองอำนวยการจำหน่ายวัตถุมงคล
๐๘๔-๗๗๕-๕๘๐๗
 
 
๐๘๖-๕๕๔-๘๘๖๑
 
 
   
พระครูมหาพุทธานุรักษ์ (อำนวย จิตฺตปาโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
๐๘-๑๙๔๗-๖๒๘๖
   
 
พระครูพิทักษ์พุทธวิหาร (สุวัฒน์ ฉนฺทจิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
๐๘๑-๙๙๑-๕๗๘๑
   
 
พระครูสุธีกิจจาภรณ์ (สมนึก ปชฺโชโต ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
๐๘๑-๗๕๖-๒๐๓๔
   
 
พระครูวินัยธรสุเทพ โฆสโก (น.ธ.เอก)
ครูสอนพระปริยัติธรรม
๐๘๖-๖๑๐-๘๗๖๑  
 
พระครูสมุห์วันชัย ธมฺมปญฺโญ (น.ธ.เอก)
ครูสอนพระปริยัติธรรม
๐๘๑-๙๙๑-๘๗๕๒  
     
พระมหาบุญส่ง อนีจปุญฺโญ (ป.ธ.๗)
ครูสอนพระปริยัติธรรม
๐๘๗-๑๑๖-๑๘๔๕  
     
พระมหาโยธิน ธมฺมญาโณ (ป.ธ.๖)
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหอรัตนไชย
๐๘๐-๐๑๘-๕๕๔๘  
     
พระมหาชุมพล ถิรธมฺโม (ป.ธ.๗)
เลขานุการเจ้าคณะตำบลภูเขาทอง
๐๘๔-๗๗๖-๖๘๓๘    
       
พระมหาปกรณ์ ฐานุตฺตโม (ป.ธ.๘)
ครูสอนพระปริยัติธรรม
๐๘๗-๐๐๗-๕๙๕๙    
       
พระมหาจำเริญ อนาวิโล (ป.ธ.๕)
ครูสอนพระปริยัติธรรม
๐๘๔-๐๘๓-๗๘๕๔  
 
พระมหาจำรัส จนฺทธมฺโม (ป.ธ.๕)
ครูสอนพระปริยัติธรรม
๐๘๗-๔๐๐-๑๗๔๒  
 
พระมหานพดล โชติธมฺโม (ป.ธ.๖)
ครูสอนพระปริยัติธรรม
๐๘๗-๑๑๗-๑๙๕๘  
 
พระมหาชำนาญ ปริสุทฺโธ (ป.ธ.๔)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
๐๘๓-๖๙๙-๕๘๔๑  
 
พระมหายุทธนา ฐานุตฺตโร (ป.ธ.๔)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
๐๘๒-๒๓๗-๕๒๔๙  
 
พระมหาวรุจน์ อคฺคปญฺโญ (ป.ธ.๔)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
๐๘๖-๑๓๐-๐๙๔๘  
 
พระมหามานะ ฐิตวํโส (ป.ธ.๔)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
๐๘๗-๘๒๖-๒๕๕๖  
 
พระมหาสุรชาติ อุตฺตมปญฺโญ (ป.ธ.๗)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
๐๘๐-๗๑๙-๙๗๐๔